VADEMECUM WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Co to jest PFRON ?

Co to sa WTZ-y ?

Jak utworzyć Warsztaty ?

Jak rozszerzyć WTZ ?

Jak zostać uczestnikiem ?

początek

Co to jest PFRON?

Co to są  WTZ-y

początek

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powstał na mocy Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 roku. Obecnie działanie Funduszu jest oparte na Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. Akt ten w znacznym stopniu zmienił sytuację społeczno – zawodową i zdrowotną, osób niepełnosprawnych.

Ustawa w pierwszej kolejności normuje pojęcie osoby niepełnosprawnej Kolejnymi pojęciami definiowanymi w tej ustawie są:

 • zakład pracy,
 • zakład pracy chronionej,
 • rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 • warsztat terapii zajęciowej.

Istotnym w tej Ustawie jest także fakt powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako Sekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz powołanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organami PFRON są Rada Nadzorcza i Zarząd. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PFRON są: Biuro Funduszu z siedzibą w Warszawie i 16 Oddziałów terenowych w każdym województwie.

Środki finansowe na realizację zadań Funduszu  pochodzą:

·         z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w ich zakładzie jest niższy niż 6%.

·         z dotacji z budżetu państwa;

·         z innych dotacji lub subwencji;

·         ze spadków, zapisów i darowizn, dobrowolnych wpłaty;

·         z dochodów z oprocentowania pożyczek, dyskonta od zakupionych bonów skarbowych i odsetek od zakupionych obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski

·         z lokat terminowych, otrzymanych dywidend; dochodów z działalności gospodarczej itp.

 

Środki PFRON przeznaczone są na:

 • utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
 • tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego;
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 • finansowanie w całości lub części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 • dotację dla przedsiębiorców podejmujących produkcję wyrobów ortopedycznych, środków pomocniczych lub sprzętu rehabilitacyjnego albo usługi w tym w zakresie, na uruchomienie tej produkcji lub usług;
 • finansowanie w całości lub części badań, ekspertyz i analiz opracowywania projektów norm, a także wydawnictw i konkursów dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej;
 • opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.
 • w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,
 • dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacji społecznej, do której zalicza się dofinansowanie:

-          uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,

-          likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych,

-          warsztatów terapii zajęciowej.

 

Od początku 1999 roku, przeprowadzana jest, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym, decentralizacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyniku decentralizacji samorządy terytorialne mają dysponować coraz większą pulą środków Funduszu.

Podstawowym celem, przeprowadzonej w 1999 roku reformy administracji publicznej było nałożenie na jednostki samorządu terytorialnego szeregu zadań związanych z udzielaniem wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym. Obok wymienionych wyżej zadań Fundusz ogłasza także programy celowe, w ramach, których udziela pożyczek osobom niepełnosprawnym na dokonywanie zakupów takich jak samochody osobowe, komputery, przystosowanie mieszkań. Innym przejawem działalności Funduszu jest finansowanie nowych miejsc pracy w regionach wiejskich i małych miastach oraz dofinansowanie resortu zdrowia, organizując nieodpłatne zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i pomoce medyczne. Dodatkowo dofinansowuje od początku swojej działalności w ramach opracowywanych programów celowych takie działania jak:

 • likwidację barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, ciągach komunikacyjnych oraz w mieszkaniach osób niepełnosprawnych,
 • turnusy rehabilitacyjne (aktywny wypoczynek połączony z rehabilitacją leczniczą i społeczną),
 • transport publiczny i środowiskowy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Programy celowe to procedury w sposób szczegółowy opisują zasady rozdziału środków finansowych na poszczególne zadania, które w sposób długoterminowy określa PFRON. Programy takie w sposób czytelny określają zakres korzystania z pomocy  funduszu, jego odbiorców,  jak i sposoby rozliczania się z pobranych środków.

 

Co to jest PFRON

Co to są WTZ-y ?

Utworzenie

początek

     Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miare jej indywidualnych możliwości.

Realizacja przez warsztaty  tych celów odbywa się poprzez:

 

 • ogólne usprawnianie,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego

Szczegółowe przepisy dotyczace Warsztatów Terapii Zajęciowej zawarte sa w:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr. 123, poz 776, z późń zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie „Warsztatów Terapii Zajęciowej” (Dz. U. Nr 63 poz. 587) wraz z późniejszymi zmianami.

 

Co to są WTZ-y

Utworzenie Warsztatów

Rozszerzenie

początek

 Sfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w całości lub w części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej odbywa się na podstawie zmiankowanego powyżej Rozporzadzenia MPiPS (art 3 - art 6).

Jednostka zamierzająca zorganizować warsztat terapii zajęciowej składa do właściwego ze względu na siedzibę warsztatu powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek (stanowiący załącznik nr 1 wymienionej Rozprzadzenia)  o finansowanie ze środków PFRON kosztów zorganizowania i działalności warsztatu wraz z całą gamą załączników (plan merytoryczny i finansowy, statut organu założycielskiego itp.).

UWAGA:

Kandydatów do WTZ musi być minimum 20-stu !

Centrum Pomocy dokonuje oceny projektu zorganizowania warsztatu w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji, stwierdza zgodnosć projektu z zadaniami warsztatu i weryfikuje plan finansowy. Powiat zawiera z jednostka zamierzajaca utworzyć warsztat, umowę okreslajaca warunki i sposób jego finansowania.

 

Utworzenie

Rozszerzenie

Jak zostać uczestnikiem?

początek

          Rozszerzenie działalności Warsztatów poprzez zwiększenie ilości uczestników odbywa się również na podstawie zmiankowanego powyżej Rozporzadzenia MPiPS (art 7- art 8). Jednostka zamierzająca zwiększyć ilość uczestników składa do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy(stanowiący załącznik nr 2 do rozporzadzenia)  o finansowanie ze środków PFRON w częsci lub w całosci kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu  wraz z załącznikami.  Dalej procedura jest taka sama jak przy utworzeniu WTZ-u. Warunkiem podstawowym uzyskania zgody jest to, że warsztat, który chce się rozszerzyć funkcjonuje nie krócej niz dwa lata.

 

Rozszerzenie

Uczestnictwo

Początek

       Warsztaty Terapii Zajęciowej przyjmują kandydatów na podstawie „Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności”, w którym zawarte są wskazania do terapii zajęciowej. Orzeczenia wydawane są przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

Dla mieszkańców Miasta Krakowa Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności znajduje na ulicy Stachowicza 18. kliknij tutaj.

.

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności miesci się na Ul. Olszańska 5, 31-151 Kraków, Tel.: 12 616 03 96, 12 616 03 97, 12 616 03 97 E-mail: abuj@malopolska.uw.gov.pl / kabal@malopolska.uw.gov.pl

 

UWAGA !!

                   Jeżeli osoba pragnąca zostać uczestnikiem WTZ, posiada już takie orzeczenie, ale nie zostało w nim odnotowane wskazanie do terapii zajęciowej, powinna powtórnie złożyć wniosek do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu uchylenia starego orzeczenia i uzyskania nowego, zawierającego to wskazanie.

Początek strony